Mentoroinnilla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista.

Mentoroinnilla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista eteenpäin. Yrittäjien palvelun tavoitteena on tarjota yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville nettisivut, joilta voi helposti löytää mentorin sparraamaan tietyllä osaamisalueella. Mentoreilla ei ole ikä- tai kokemusvuosivaatimuksia. Tavoitteena on edistää mentoroitavan, eli aktorin työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua.

Mentoroinnissa on kyse avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että aktori oppivat toisiltaan. Mentorointia ja sen suuntaa ohjaa aktori, joka esittää itselleen tärkeitä kysymyksiä. Kysymykset, aktorin kiinnostuksen aiheet sekä tavoitteet antavat rungon mentoroinnin sisällölle.

Myös mentorit hyötyvät mentoroinnista. Prosessin aikana syntyy usein uusia ideoita ja ajatuksia, jotka auttavat myös mentoria analysoimaan uraansa ja pohtimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentorina toimiminen on arvokas kokemus, josta voi saada aitoa auttamisen iloa.

Suomen Yrittäjät tekee yhteistyötä Suomen Yrityskummit ry:n kanssa. Mentorisi.fi-palvelun kautta käynnistettävä mentorointi eroaa hieman Yrityskummi-toiminnasta.  Nämä erilaiset, mutta samanoloiset toiminnot voivat tukea tarvittaessa toisiaan. Mentorisi.fi-palvelu auttaa sinua löytämään mentorin, joka ratkoo kanssasi yritystoiminnan haasteita tietyillä osa-alueilla. Yrityskummit tarjoavat pidempiaikaista ja kokonaisvaltaisempaa tukea yritystoimintaan.

Näin onnistutte yhdessä

1

Mentorointi on kokemusperäisen tiedon jakamista vapaaehtoisesti kehittymishaluiselle mentoroitavalle, aktorille. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa mentori ja aktori oppivat toisiltaan.

2

Mentori toimii kuuntelijana, sparraajana tai valmentajana. Hyvä mentori ei anna valmiita ratkaisuja vaan auttaa aktoria itse löytämään niitä.

3

Aktori tekee aina itse päätökset ja on vastuussa niistä. Mentori ei voi eikä saa tehdä päätöksiä toisen puolesta.

4

Mentorin ja aktorin ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu nettisivujen kautta sähköpostiviestillä. Mentori vastaa ensimmäiseen yhteydenottopyyntöön vähintään kahden vuorokauden kuluessa.

5

Mentori ja aktori sopivat keskenään tapaamisajankohdat. HUOM! Koronavirusepidemian aikana mentorointitapaamisia ei järjestetä kasvotusten. Kaiken mentoroinnin on tapahduttava joko netin välityksellä (esim. Skype, Teams, Facetime) tai puhelimitse. Sovittuja aikatauluja kunnioitetaan puolin ja toisin.

6

Mentori sitoutuu toimimaan mentoroitavien osalta hyviä liiketapoja noudattaen. Mentoroinnista voi halutessaan jättää palautetta erillisellä palautelomakkeella joka löytyy sivuston alalaidasta, kohdasta ‘Yhteydenotto’

7

Mentorisi.fi-palvelun kautta tapahtuva mentorointi on lähtökohtaisesti vastikkeetonta kaikille osapuolille. Mikäli mentorointisuhteessa päädytään tilanteeseen, jossa aktori kaipaa syvällisempää apua esimerkiksi verkkosivujen päivittämiseen, johtamiskoulutukseen tai sopimusten tarkastamiseen, voi mentorointisuhteesta syntyä toimeksianto. Ennen mentorointisuhteen muuttamista toimeksiannoksi tulee osapuolten keskustella asiasta avoimesti keskenään.

Apunanne pidempiaikaisessa mentoroinnissa voitte käyttää seuraavia kysymyksiä ja alla olevaa mentorointityökalua

1. Ketkä ovat yrityksesi asiakkaita, asiakaskohderyhmät?
2. Mikä on yrityksesi toimiala, mitätuotteita ja palveluita yrityksesi tuottaa? Mikä on oma osaamisesiMiksi asiakas ostaisi sinulta?
3. Millainen on henkilökohtainen visiosi omasta yrittäjyydestäsi kolmen vuoden päähän? Millaista elämää ja yrittäjyyttä tavoittelet?
4. Millaiset toiminnan mittarit yrityksen toiminnalle on määritelty?
5. Yrityksen numerot nyt tai viime tilikaudella a) Liikevaihto, b) Tulos, c) Henkilöstö
6. Mitkä ovat mielestäsi yrityksen olennaisimmat kipupisteet – missä pitäisi kehittyä?
7. Minkä asian tekeminen juuri tällä hetkellä auttaisi eniten liiketoiminnantavoitteiden saavuttamisessa?
7.1 Onko yrityksen hallituksen työssä mielestäsi terävöittämistä?
8. Mitkä ovat alanne erityispiirteet? Miten seuraat liiketoimintaympäristöäsiKilpailijat?
9. Digitaalisuus, Sosiaalisenmedian ja nettisivujesi kokemukset ja tilanne?


Käy lisäksi tutustumassa Helsingin Yliopiston MENTOROINNIN TYÖKIRJA -oppaaseen. Kirjoittajina MINNA-ROSA KANNIAINEN, JAANA NYLUND, PÄIVI KUPIAS

.